Anasayfaya Dön

Agahiyên Giştî

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Görev Tanımı
 

1 ) Üniversite içi ve dışında kaydedilen bilimsel çalışmaları, gelişmeleri ve araştırmaları bilgisayar ortamında değerlendirmek.

2 ) Çok kullanıcılı bilgisayar sistemlerini kurmak, üniversite networkünü kampüs içi ve kampüsler arası olmak üzere kurmak, işletimini sağlamak, sistemin yurt içindeki yurt dışındaki ve diğer merkezlerle internet bağlantısını sağlamak.

3 ) Üniversite'de bulunan tüm bilgisayarların ve ekipmanlarının bakım, onarımını sağlamak.

4 ) Üniversitedeki çeşitli birimlerin görevlerini bilgisayar destekli olarak yapabilmelerini sağlamak.

5 ) Üniversitenin bilgisayar eğitimlerine yardımcı olmak, destek vermek, çeşitli amaçlar için bilgisayar sistem çalışmaları yapmak, programlar hazırlamak/satın almak.

6 ) Üniversite'de yapılan öğretim, araştırma ve eğitim çalışmaları sırasında ortaya çıkan bilgi ihtiyacını en kısa zamanda ve en uygun biçimde yurt içinden veya yurt dışından karşılamak, üniversite bünyesinde yapılan çalışmalara ve araştırmalara ihtiyaç duyan kuruluşlara cevap vermek.

7 ) Üniversite web sayfasının hazırlanmasında bulunmak, sayfalarının güncelleştirilmesini sağlamak.

Görev ve Sorumlulukları
 

1 ) Ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki bilgisayar destekli bilimsel ve teknolojik araştırmalar için gerekli imkanları yurt içinden ve yurt dışından temin etmek.

2 ) Enformasyon sistemlerinin kullandığı veri tabanlarını, yurt içindeki ve yurt dışındaki diğer bilimsel kurum ve kuruluşlarla paylaşmak ve gerektiğinde bilgisayar uygulamalarını gerçekleştirmek.

3 ) Araştırma, geliştirme ve uygulama için gerekli bilgisayar alt yapısını ve network sistemini hazırlamak, bunun için yurt içinden ve yurt dışından ihtiyaç duyulan elektronik cihazları ve bunların yazılımlarını temin etmek.

4 ) Üniversitede mevcut veri tabanlarına göre yeni yazılımlar geliştirmek.

5 ) Üniversite içindeki çeşitli bilgisayar sistemlerinin, bakım, onarım ve teknik hizmetlerini yapmak/yaptırmak.

6 ) Çalışma alanına giren eğitim, öğretim, araştırma ve geliştirme konularında; seminer, sempozyum, kongre, konferans gibi bilimsel ve eğitsel toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, gerektiğinde bu konularda bölgesel ve uluslararası kişi ve kuruluşlarla ortak araştırma ve çalışmalar yapmak.

7 ) Bilgisayarla ilgili konularda kalifiye eleman yetiştirmek için, eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunmak.

8 )Üniversitenin tüm bilgi işlem çalışmalarını planlamak ve yönetmek, yeni ya da geliştirilmiş sistemler kanalıyla bilgi işlem hizmetlerini geliştirme ve işletme çalışmalarını yönetmek, uç kullanıcılarla işbirliği yaparak Üniversitenin çalışmalarının geliştirilmesine destek vermek.

9 ) Bilgi İşlem kaynaklarını gereken biçimde yönlendirerek kullanıcılara etkin bir hizmet sağlamak.

10) Üniversite içerisinde bulunan ve her bir birimin sorumluluklarına verilen (fakülteler, daire başkanlıkları, şube müdürlükleri v.b. ) bilgisayarların her türlü fiziki ve mantıksal emniyetlerinin sağlanması için birim sorumlularını tayin etmek, birim sorumlularının görev ve sorumluluklarını bildiren iş tariflerini hazırlamak ve ilgili birimlere iletmek.

11) Network ortamında bilgisayar kullanımını disiplin altında tutabilmek için network sorumlularını tayin etmek, bunların görev, yetki ve sorumluluklarını bildiren iş tarifelerini hazırlamak.

12) Network ortamında uç kullanıcıların birbirlerinin bilgi dosyalarına erişememelerini disiplin altına almak açısından her bir kullanıcıya/birime ait olmak üzere, Şifre güvenliği Dosya güvenliği Gerektiğinde sanal ağ ile güvenlik sağlayan Emniyet Disiplin Talimatı'nı hazırlamak.

13) Üniversite idari personeline bilgisayar işletim sistemleri ve bunların programlarıyla ilgili hizmet içi eğitimi vermek.

14) Bilgi işlem Merkezine (BİM) başkanlık etmek

15) BİM'de yapılan çalışmaları denetlemek.

16) BİM'de geliştirilen ve üniversitenin planları ve amaçları çerçevesindeki tüm teknolojik gelişmeleri içeren değerlendirmeleri yapmak, ileriye dönük tedbirler almak ve öneriler sunmak.

17) Üniversite yönetim kurulunun kararlarını uygulamak.

18) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın yıllık bütçesini hazırlamak.

19) Üniversitenin ihtiyacı olan her türlü bilgisayar ve ekipmanın satın alımı ile ilgili satın alma komisyonunda gerektiğinde teknik üyelik yapmak.

20) Üniversite bünyesinde bulunan tüm donanımların ve yazılımların tarihleri geldiğinde bakım anlaşmalarını yapmak.

21) Yeni donanım ve yazılım teknolojisini değerlendirmek ve üniversitenin gereksinmelerine uygunluğunu saptamak, standartlar ve yöntemler geliştirmek, bütünlük içinde uyumu sağlamak, bunları uygulatmak.

22) Üniversite web sayfasını hazırlamak ve sayfanın güncelleştirilmesini sağlamak.

 

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Görev ve Dağılımı

 

Altyapı Destek Grubu

1) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı (BİDB) gruplarına teknisyenlik hizmeti vermek.

2) Network Grubu ile birlikte kampüs network kablolama işlerini planlamak ve yapmak.

3) Kullanıcı Destek Grubu ile birlikte PC salonlarının hem network hem elektrik altyapısını hazırlamak.

4) Teknik Destek Grubu ile birlikte Sistem Odası'ndaki kablo ve elektrik sorunlarına müdahale etmek.

5) BİDB ve bağlı laboratuvarlarındaki bilgisayarların periyodik temizliklerini yapmak, yapılabilecek donanım arızalarını gidermek.

6) BİDB binası ve laboratuvarlarındaki UPS, klima, güvenlik sistemleri gibi altyapı cihazları ile ilgili olarak periyodik bakım, kontrol, arıza müdahale, yeni alım, teknik şartname hazırlanması gibi işlerin planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak.

7) Üniversitenin Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ile BİDB'yi ilgilendiren konularda iletişim kurmak, talepler yapmak ve sonuçlandırmak.

8) Üniversitenin çeşitli birimlerine network altyapısı konusunda malzeme ve işçilik desteği vermek.

Enformatik Grubu

1) Üniversite kullanıcıları ile Türkiye'de ve dünyada Üniversite hakkında bilgi edinmek isteyen kullanıcılara, elektronik ortamda çeşitli araçlar kullanarak iletişim ve bilgi edinme ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri seçenekler sunmak (Web araçları, elektronik listeler ve forumlar bu araçlardan en temel olanlarıdır).

2) Enformatik hizmetlerinin ve Üniversite web sitesinin tasarımını, bakımını ve işletimini yapmak.

3) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı web sitesinin tasarımını, güncellenmesini ve bakımını yapmak.

4) "Üniversite Adayları İçin" web sitesinin tasarımını ve güncellenmesini sağlamak.

İdari Destek Grubu

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın amaç ve hedefleri doğrultusunda;

1) Üniversite bilişim ihtiyaçlarının (yazılım, donanım, hizmet vb.) ve BİDB içi diğer taleplerin hazırlanan planlar ve tahsis edilen kaynaklar çerçevesinde, kaynakların verimli ve etkin kullanımına özen göstererek gerçekleştirilmesini sağlamak.

2) Gerçekleştirilen harcamalarla edinilen malzeme/cihazın depolanması ve için İdari Mali İşler Daire Başkanlığı ile koordinasyon kurarak zimmetlenmesini sağlamak.

3) BİDB'ye gereken insan gücünün temin edilmesinden ve var olan personelin verimliliğini sağlamak amacı ile "insan kaynakları" faaliyetlerinin uygulanmasını sağlamak.

4) Stratejik Planlama çalışması ile veri toplama / değerlendirme / yorumlama / raporlama çalışmalarının yürütülmesini sağlamak.

5) BİDB personeline yönelik sekreterlik, çay, evrak, temizlik vb. işlerin günlük olarak yürütülmesini sağlamak.

6) Sorumlu olduğu bu konularda ve içinde yer aldığı çalışmalarda, BİDB'nin diğer gruplarıyla olan koordinasyonu sağlamak.

7) BİDB içinde ve gerekli durumlarda BİDB adına, Üniversite içi birimlere destek vermek.

Kullanıcı Destek Grubu

1) BİDB'nin etkileşimde bulunduğu kullanıcı gruplarının, BİDB'nin sunduğu bilişim olanaklarından faydalanmasını sağlamak amacıyla, kullanıcılarla BİDB'nin diğer grupları arasında arayüz oluşturmayı,

2) BİDB'nin sunduğu servisleri tanıtmayı ve servislere yönelik destek ve danışmanlık hizmetlerini sunmak

3) Ortak kullanıma yönelik bilgisayar salonlarının idari işletimini ve teknik desteğini sağlamak.

4) BİDB tarafından belirlenmiş idari birimlere ve projelere bilgisayar desteği vermek.

5) BİDB'nin bilgi güvenliğine yönelik yürüttüğü çalışmalara katkıda bulunmak.

6) Temel bilgisayar kullanımı eğitimleri vermek.

7) Basılı ve elektronik yayınları hazırlamak

8) Yerleşke genelinde kullanıma yönelik lisanslı yazılım desteği sunmak.

9) BİDB adına bilişim organizasyonları düzenlemek

10) Son kullanıcıya ulaşabilmek amacıyla yerleşke genelinde oluşturulan bilgisayar koordinatörlüğü mekanizmasını organize etmek ve geliştirmeyi amaçlamak.

Network Grubu

1) Kampüs içinde ve dışında, Üniversite öğrencilerine, idari ve akademik personeline, hem kendi, hem de bütün İnternet topluluğu ile aralarındaki iletişim ve etkileşim için gerekli olan güvenli ve yüksek nitelikli ağ erişim olanağını sunmak ve sunulan ağ erişim hizmetinin sürekliliğini sağlamak.

2) Yeni yapılan/tadilat gören binalardaki network alt yapısının hazırlanmasında Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı ile koordinasyon sağlayarak projelendirmek ve proje sonrası kontrolünü yapmak.

Teknik Destek Grubu

Mevcut Sunucuların bakımı ve bu sunucularda yürütülen aşağıdaki hizmetlerin teknik desteğinin verilmesini sağlamak:

1) www,e-posta, listeci, haber gruplarının takibi.

2) Yazılım paketlerinin güncellenmesi.

3) Yazılım geliştirme dilleri (C, C++, Paralel programlama, Visual tools, PHP, .NET vb.) için destek vermek.

4) Etkileşimli kullanım (telnet, ftp, pop vb.) sağlamak.

5) Uygulamaların (Kütüphane, Öğrenci İşleri, Personel Dairesi vb.) kullanımında yardımcı olmak.

6) Alan adı (batman.edu.tr) DNS kullanımını ve yönetimini sağlamak.

7) 365 gün/24 saat merkezi sunucularda donanım/yazılım yönetimi ve sürekliliğini sağlamak.

5651 Sayılı Yasa Nedir?

"İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun"